ჟან-ჟაკ რუსო

თითქმის ყოველ საქმეში მთავარი სიძნელეა დაწყება