სტიპენდიები თეოლოგიის სტუდენტებისთვის საფრანგეთში

პროგრამა აფინანსებს სტიპენდიებს რელიგიური კვლევებისთვის (თეოლოგია, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, სოციალური მეცნიერებები და ა.შ.) სტიპენდიები გათვალისწინებულია მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისთვის. დოსიეს მიხედვით, შესაძლებელია ბაკალავრის სტუდენტიც შერჩევაც. პროგრამა ღიაა როგორც მომავალი რელიგიური  კონფესიების წარმომადგელებისთვის, ასევე იმ სტუდენტებისთვის, რომელთა სასწავლო პროექტი, უშუალოდ უკავშირდება რელიგიურ მეცნიერებებს.პროგრამა ითვალისწინებს ორისახის სტიპენდიას.

 

გრეძელვადიანი სტიპენდიები: მოიცავს სწავლის პერიოდს 12-დან 36 თვემდე. განკუთვნილია მაგისტრატურისადა დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის. ბაკალავრის საფეხურის სტუდენტები შეირჩევა დოსიეს მიხედვით.

 

მოკლევადიანი სტიპენდიები: მოიცავს 6-დან 12 თვემდეპერიოდს, ფინანსდება სამაგისტრო ციკლის ნაწილი ან ერთობლივი ზედამხედველობის ფარგლებში, სადოქტორო პერიოდი საფრანგეთში. სტიპენდია მოიცავს სადოქტოროან პოსტსადოქტურო კვლევევბს. აღნიშნული მოკლევადიანი პროგრამით სარგებლობა შეუძლაით ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სტუდენტებსაც.

 

ვისთვის არის განკუთვილი:

– რელიგიური ან მომავალი რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებისთვის. იმ ფრანგულენოვანი სტუდენტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ შესაბამისი აკადემიური განათლება.

– დაშვებულია ყველა ქვეყნის მოქალაქისთვის გარდა ევროკავშირისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნების (მექსიკის გამოკლებით) წარმომადგენლებისთვის.

– პრიორიტეტი ენიჭება მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებს.

– განკუთვილია ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელისთვის.

– პროგრამა მოიცავს აგრეთვეჰუმანიტარული მეცნიერებების იმ დარგებს, რომლებსაცრელიგიურ მეცნიერებებთან (ისტორია, სოციოლოგია, ფილოსოფია და ა.შ.)აქვთ კავშირი.

 

პირობები:

– კანდიდატების წინასწარი შერჩევა საფრანგეთის საელჩოს თანამშრომლობისა და კულტურულიღონისძიებების სამსახურის მიერ მოხდება.

 

განაცხადების გაგზავნის ბოლო ვადაა 2023 წლის 30 აპრილი.